Emigracja Humanitarna

KATEGORIE WIZOWE

Protection visa, subclass 866

Protection visa, subclass 866

GŁÓWNE KRYTERIA:

 • Wnioskodawca legalnie przekroczył granicę Australii i aktualnie przebywa na terenie kraju
 • Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie statusu uchodźcy

Aby zostać uznanym jako uchodźca wnioskodawca musi udowodnić, że nie jest on w stanie wrócić do kraju pochodzenia ze względu na istnienie uzasadnionej obawy bycia prześladowanym ze względu na:

 • Rasę
 • Religię
 • Narodowość
 • Przekonania polityczne; i/lub
 • Przynależność do określonej grupy społecznej

Prawo azylu można również uzyskać osoba, która jest w stanie udowodnić, że jeżeli wróci do kraju pochodzenia doświadczy cierpienia wynikającego z:

 • Arbitralnego pozbawienia życia
 • Kary śmierci
 • Tortur
 • Okrutnego i nieludzkiego traktowania lub kary
 • Poniżającego traktowania lub karania

Każdy uchodźca musi potwierdzić swoją tożsamość oraz być skontrolowany pod względem niekaralności i stanu zdrowia.