Wizy Turystyczne

KATEGORIE WIZ TURYSTYCZNYCH

eVisitor, subclass 651

Visitor, subclass 600

Electronic Travel Authority, subclass 601

eVisitor, subclass 651

Dla posiadaczy paszportów krajów Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich podróżujący do Australii w celach turystycznych, rekreacyjnych i biznesowych na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

O zezwolenie można ubiegać się jedynie drogą elektroniczną; wnioskodawca wysyłając wniosek musi przebywać poza granicami Australii. Zezwolenie wydawane jest bezpłatnie.

 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia
 • Posiadanie paszportu jednego z poniższych krajów:
  Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,   
  Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa,Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako,
  Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja,
  Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

eVisitor to elektroniczne zezwolenie na wjazd na terytorium Australii ważne na okres 12 miesięcy.
Zezwolenie umożliwia wielokrotne przekraczanie granicy Australii, z tym, że każdorazowy pobyt nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.
eVisitor nie uprawnia do podjęcia pracy za wyjątkiem krótkotrwałych prac woluntaryjnych*.
*posiadacz zezwolenia nie może uzyskiwać wynagrodzenia za pracę; dopuszczalne jest otrzymywanie zakwaterowania, posiłków i/lub zwrotu poniesionych w związku z nimi kosztów w zamian za pracę woluntaryjną.

Visitor, subclass 600

Ta wiza może być przyznana na pobyt do 12 miesięcy , w zależności od indywidualnej sytuacji aplikanta.

 • Posiadanie funduszy na pokrycie kosztów podróży i pobytu w Australii
 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia

Sponsor

 • Krewny (obywatel lub stały rezydent Australii) współmałżonek/partner, rodzic, dziecko-w tym
  adoptowane, brat, siostra, ciotka, wujek, siostrzeniec, siostrzenica, dziadkowie, wnuk;
  pokrewieństwo z racji powtórnego zawarcia związku małżeńskiego jest akceptowalne), lub
 • Australijski parlamentarzysta, lub
 • Burmistrz miasta Australii, lub
 • Rząd stanowy/terytorialny Australii
 • Kaucja (w uzasadnionych przypadkach)

Wiza przyznawana jest na okres 3, 6 i 12 miesięcy.

Electronic Travel Authority, subclass 601

Aplikacje do ETA (Visitor) mogą być złożone drogą elektroniczną, poprzez pracownika biura podróży, linię lotniczą lub w Australijskim  biurze pośrednictwa wizowego poza granicami Australii.

 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia
 • Posiadanie paszportu jednego z poniższych krajów:
  Brunei, Hong Kong (SAR), Japonia, Kanada, Malezja, Korea Płd., Singapur, USA